Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Het Slingertouw is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

adaptief onderwijs op onze school

Kind
Veilige school
Naar eigen kunnen
Met vertrouwen, uitdaging, ondersteuning
Samen

Op onze school richten we het onderwijs in volgens de principes van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wil zeggen dat het dagelijks onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Alle kinderen zijn verschillend. De één werkt snel en heeft nieuwe dingen snel door. Een ander doet daar wat langer over of moet wat meer met materialen oefenen voordat een bepaalde vaardigheid helemaal onder de knie is. Ook verschillen kinderen wat betreft hun interesse. Er zijn kinderen die helemaal opgaan in een leesboek, terwijl er ook kinderen zijn die veel praktischer zijn ingesteld en liever wat meer met de handen bezig zijn en op die wijze de wereld om hen heen ontdekken.

Binnen ons onderwijs proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dat vraagt van de leerkracht een groot organisatietalent, maar zeker een goede kijk op wat kinderen kunnen en kennen. Binnen de school is een goed leerlingvolgsysteem om vorderingen te registreren en daar op aan te sluiten. Verderop in deze gids kunt u daarover meer lezen.

Adaptief onderwijs kent drie belangrijke pijlers namelijk relatie, competentie en autonomie.

  • Leerkrachten hebben oog voor het kind en zijn in staat een fijne relatie op te bouwen. Een kind moet zich veilig voelen in de groep en bij de juf of de meester. Daarom stimuleert de leerkracht ook de onderlinge relaties tussen de kinderen zo positief mogelijk.
  • We zijn er van overtuigd dat een goede sfeer binnen de groep de beste basis is voor het ontwikkelen van goede relaties.
  • Het is op school belangrijk wat kinderen kunnen en kennen. Dat is de basis voor het dagelijks werken. We zullen in onze omgang met de kinderen dus ook zoveel mogelijk benadrukken dat bepaalde dingen goed gaan. Dat versterkt het zelfvertrouwen bij kinderen en geeft ze gevoel van competentie, dat ze wat kunnen! Natuurlijk gaan er ook dingen fout. “Dat mag, want daarvoor zit je op school”, zeggen wij dan altijd.
  • Voor kinderen is het ook fijn dat er bepaalde keuzemogelijkheden zijn (we noemen dit autonomie).

In groep 1 en 2 is het fijn als je zelf kunt kijken of er nog ruimte is in de bouwhoek of bij de watertafel. Via een kieskast kunnen kinderen zelf plannen wanneer ze verplichte opdrachten willen uitvoeren.
Kinderen werken wanneer ze daar aan toe zijn met een mapje waarin opdrachten over het thema dat aan de orde is aangeboden worden. Kinderen kunnen het moment bepalen wanneer ze deze verplichte opdrachten gaan doen en tekenen dit zelf af wanneer de opdracht af is.

In de hogere groepen is het fijn dat er opdrachten zijn waarbinnen je zelf kunt bepalen waar je mee start.
In de hoogste groepen zullen kinderen werken met taakwerk waarin ze een dagtaak of zelfs een weektaak krijgen.

Binnen de opdracht proberen we altijd het kind keuzes te geven of ruimte te geven om de opdracht te doen zoals zij dat graag willen. Daarvoor gelden natuurlijk wel afspraken. Regels en afspraken bepalen de mate van vrijheid: als je binnen de groep regels maakt dan kun je binnen die regels heel vrij en zelfstandig werken.

Vanuit de centrale plek die het kind heeft, wordt invulling gegeven aan onze uitgangspunten. In de gebieden daar om heen staan de andere aspecten die wij inrichten op een adaptieve wijze.

We doen dat met een kwaliteits-zorgsysteemdat zich volledig richt op de schoolontwikkeling als adaptieve school: De Bouwstenen van het Slingertouw.

Het systeem bestaat uit een zevental ontwikkelingslijnen. Iedere lijn bestaat weer uit vier cellen / modules. We geven op school vorm aan iedere cel en leggen vast hoe we dat specifieke onderdeel inpassen in onze organisatie. De cellen die zijn behandeld worden vastgelegd in een document.
Het vastleggen is belangrijk voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering. Bij het werken aan dit systeem worden we begeleid en ondersteund door het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Het schema van het kwaliteitszorg-systeem

Deze cellen blijven altijd in ontwikkeling. Leerkrachten blijven leren. Met behulp van klassenbezoeken en kijkwijzers leren de leerkrachten van en met elkaar. In ons kwaliteitssysteem staan de volgende vier vragen centraal:

Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? (Effectiviteit);
Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? (Differentiatie);
Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? (Organisatie);
Hoe kunnen de kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (Zelfsturing).