Missie en visie

"Het Slingertouw, een school met een open en nieuwsgierige blik
naar de wereld van morgen”


Waarvoor wij staan en wat wij willen betekenen
Onvoorwaardelijk vertrouwen staat centraal binnen Het Slingertouw. Ons eerste uitgangspunt is dat je vertrouwen niet hoeft te verdienen maar op voorhand ontvangt, omdat ieder mens als goed mens wordt geboren, met een eigenheid die ruimte en waardering verdient. 

Ons tweede, belangrijke uitgangspunt is dat optimale ontwikkeling van kinderen plaats vindt wanneer zij met plezier en in contact met elkaar leren. Waarbij met elkaar voor ons betekent: met de rest van de wereld. We leven immers in een wereld die groter is dan onszelf en de mensen in onze directe omgeving. We zijn allemaal wereldburgers. 

Vanuit deze twee overtuigingen werken en leven we binnen ’t Slingertouw. Met alle betrokkenen – kinderen, ouders, leerkrachten en onze partnerorganisaties buiten de school – streven wij ernaar om een school te zijn van nu, met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld van morgen.Wij proberen dit te bereiken door aandacht te schenken aan ieder individueel kind en hen zoveel mogelijk dezelfde kansen te bieden om zich te ontwikkelen, maar altijd in verbinding met anderen. Ze leren te vertrouwen op zichzelf en vertrouwen te geven aan anderen. Ze leren verantwoordelijkheid nemen en geven. Zo willen we kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige samenleving, door samen te werken, samen te leren, en samen te spelen. 

We vinden het belangrijk dat we waarmaken wat we zeggen. We verbinden ons aan onze missie en aan de mensen om ons heen. Je mag van ons verwachten dat we mensen positief benaderen en gelijkwaardig behandelen, dat we open staan voor verschillen en oog hebben voor talenten en dat we blijven werken aan onze eigen ontwikkeling als medewerkers van Het Slingertouw. Zo werken we in en aan een school met een open, professionele cultuur waar iedereen graag naartoe komt en zich thuis voelt.  

Leerlingen van het Slingertouw leren over het algemeen van huis uit dat ze kunnen participeren binnen hun gezin en kunnen goed aangeven waar zij behoefte aan hebben. Op school wordt dit voortgezet door kind-leergesprekken te voeren en doordat er binnen de leerlingenraad behoeften gedeeld kunnen worden. Daarom springen de volgende basiswaarden er positief uit: vrijheid van meningsuiting en autonomie.We willen kinderen meegeven dat er verschillende perspectieven zijn om tegen zaken aan te kijken. Het perspectief dat kinderen van thuis meekrijgen wordt hiermee verrijkt met andere perspectieven. 

Doordat onze leerlingen in hun omgeving weinig te maken hebben met diversiteit (zowel op nationaliteit, geloofsovertuiging als op sociaal maatschappelijke afkomst) is diversiteit een aandachtspunt.  We geven extra aandacht aan het denken in gemeenschapsbelang. In ons burgerschapsonderwijs staan gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, diversiteit in seksuele oriëntatie en afwijzing van discriminatie centraal.  

Aan onze leerlingpopulatie zijn burgerschapscompetenties gekoppeld. Onder burgerschapscompetenties worden competenties verstaan die onze leerlingen in staat stellen om op een goede manier om te gaan met anderen en bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waar zij (nu en later) deel vanuit maken. Deze burgerschapscompetenties komen terug in de doelen en het aanbod. 

Daarbij zijn zowel kennis, vaardigheden als attituden van belang, evenals het vermogen om deze op passende wijze in te zetten, gegeven de situatie waarover het gaat. De mate waarin leerlingen hun burgerschapskennis kunnen toepassen (vaardigheid), hangt nauw samen met burgerschapskennis zelf. Er dient eerst een solide basiskennis gelegd te worden, voordat dit in de toepassingssfeer geplaatst kan worden. 

Gerelateerde documenten: