Onze School

Opleidingsschool

Vanaf het studiejaar 2015 -2016 is de Pabo met een aantal scholen/onderwijsteams het project ‘Opleiden in de School’ gestart. Het gaat om één school in Roobol: De Mienskip, De Gearhing: De Gielguorde, Proloog: De Wynwizer, De Basis: Het Slingertouw en de vier onderwijsteams in OG Primus.

Dit project is ontstaan uit een langer gekoesterde wens om ‘De Koöperaasje’ door te ontwikkelen in de richting van opleidingsscholen. Het project kent een duur van drie jaar en de ambitie is om het aantal opleidingsscholen in ‘De Koöperaasje’ de komende jaren verder uit te breiden.

Op de opleidingscholen/opleidingsteams worden meerdere studenten uit verschillende leerjaren tegelijk geplaatst. Op de dinsdag zijn alle studenten aanwezig, waardoor er mogelijkheden bestaan voor leren van elkaar, kennisdeling, scholingsbijeenkomsten etc.

De stagebegeleiding op deze scholen/teams is in handen van de opleider in de school en een instituutsbegeleider van de Pabo. De opleider in de school, is werkzaam op de betreffende school/onderwijsteam en beschikt over specifieke kwaliteiten op gebied van begeleiding van studenten en collega’s. Daarnaast brengt de instituutsbegeleider expertise in, die van belang is voor de schoolontwikkeling van de betreffende school/ het onderwijsteam.

De opleider in de school op Het Slingertouw is Monique de Wit.

Er wordt door de opleider in de school ontwikkeling nagestreefd op drie niveaus:

  • op het gebied van opleiden en begeleiden van leerlingen en studenten
  • op het vlak van professionalisering van leerkrachten en lerarenopleiders
  • op het gebied van schoolontwikkeling en ontwikkeling van de lerarenopleiding

Vanuit de opleidingsschool wordt er dus zowel gewerkt aan de competentieontwikkeling van studenten, professionele ontwikkeling van betrokken medewerkers als schoolontwikkeling. Door het verder stimuleren van de ontwikkeling op verschillende niveaus en de ontwikkeling in gezamenlijkheid vorm te geven, ontstaat een vorm van co-creatie. Juist deze co-creatie biedt alle betrokkenen de mogelijkheid tot duurzame vernieuwing om echt te leren voor de toekomst.
De opleidingsdoelen voor en wijze van beoordeling van studenten blijven gelijk. De inrichting van het werkplekdeel verschilt alleen van die van andere studenten. Daarnaast biedt ‘Opleiden in de School’ een mooie gelegenheid om schoolontwikkelingsvragen van de scholen te koppelen aan interesses/ profilering en leervragen van studenten in de minorenfase. Het mes snijdt dan aan twee kanten. De school kan gebruik maken van het onderzoek van de student en voor de student is het inspirerend om te werken aan een ‘echte’ vraag en samen te werken met betrokkenen van de school.

Ten behoeve van dat laatste doel worden de studenten uit jaar 3 en 4 in de opleidingsscholen die per 2005 gestart zijn niet meer begeleid door een tutor van de opleiding maar door het koppel van instituuts- en schoolopleider. Zij begeleiden en beoordelen dan ook het onderzoek van de studenten.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina