IPC

Wij zijn een IPC-school!
 
Binnen onze visie op onderwijs vinden wij het belangrijk dat er samenhang is in vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis etc. Wij maken hierbij gebruik van het “International Primary Curriculum (IPC) onderwijs”. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van de Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen.

Het internationale aspect dat hier bij komt kijken leert kinderen verder te kijken dan Nederland, ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen op de hele wereld. Dit internationale aspect versterkt het internationale karakter van Het Slingertouw, waar een duidelijke focus ligt op het aanleren van een vreemde taal, en sluit aan bij de populatie van de school. 
De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zgn. basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC).

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort, voor zowel kennis als vaardigheden.
 
In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat, met behulp van geïntegreerde leerlijnen, aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door middel van een registratiesysteem en het portfolio wordt per kind per unit en per vakgebied bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Deze registratie en het portfolio vormen de basis voor de rapportage.

Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.  

De Mileposts
De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken straks met de mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 zullen leerstijlen van IPC inpassen in hun al aanwezige thematisch werken met behulp van de methode Kleuterplein. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar. We bepalen steeds de keuze van de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen.

In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken.
  • Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden
  • Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief.

IPC en vakgebieden
In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden: Natuurkunde en Biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek.

IPC en ICT
Binnen het IPC wordt ICT vakoverstijgend ingezet.
De leerlingen zoeken informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, creëren PowerPoint-presentaties, maken Word-documenten, slaan hun werk op in hun eigen, digitale leeromgeving, bekijken film-/televisiebeelden vanaf de computer. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is verworden tot een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over hun eigen Ipad, deze mag ook thuis gebruikt worden.

Ouderbetrokkenheid
Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangen de ouders een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

Excursies                                                                                                                                                          We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaringen opdoen. Door aan units excursies te koppelen, zal het betreffende onderwerp ‘beleefd’ worden en wordt het daarmee in een waardevolle context geplaatst.
 
Hersenvriendelijk leren
Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen. 

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC? 
- Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs. 
- De  onderwijs-inspectie heeft het IPC goedgekeurd. 
- De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden.
- ’s Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken.

Meer weten over IPC? Kijk dan op de IPC-website.