Organisatie

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert, ondersteunt en enthousiasmeert bij activiteiten op school!

Wij stellen ons hieronder graag aan u voor en lichten de taken van de OV toe:

Samenstelling
In de oudervereniging hebben twaalf ouders en twee leerkrachten zitting.

Namens de ouders
Voorzitter: Siemen de Roo
Penningmeester: Ojanne de Vries-Chang
Secretariaat: Esther van Zellingen-Weijters

Leden
Marissa van Berkel, Jos Bodewes, Jolanda Bol, Heleen Nieuwenhuis-Engels, Cathelijne van der Reijden, Sjieuwke Schenkel,  Diana Potma-Souza, Snežana Radovic Pieters, Noor de Lange, Elien de Graaf.

Namens het team
Karin Weitenberg en Christa Bos.

Taken van de oudervereniging
De oudervereniging vergadert 10 keer per jaar in een frequentie van 1 keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Een ieder die belangstelling heeft, kan een vergadering bijwonen. Op de jaarkalender kunt u zien wanneer de vergaderingen plaats vinden. De ouderverenigingsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en vieringen. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de MR en school. Een andere taak van de oudervereniging is het beheren en goed besteden van het schoolfonds. Met uw vrijwillige bijdrage zijn wij in staat om veel activiteiten te realiseren. Gedurende het schooljaar communiceren wij via de nieuwsbrief en Facebookpagina welke activiteiten er gedaan zijn en waar het geld aan besteed wordt.

Activiteiten, o.a.
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Schoolfotograaf
Avondvierdaagse
Schooltoernooien waaronder basketbal, voetbal, korfbal, survival
Oud papier ophalen
Sportdag
Uitslingerdag

Schoolfonds
Eenmaal per jaar krijgen de ouders/verzorgers een factuur met een begeleidende brief waarin door de oudervereniging wordt verzocht een vrijwillige bijdrage te geven aan het schoolfonds. Het geld wordt gebruikt voor de diverse activiteiten (zie boven) en zaken als leesboeken, speelgoed, muziekinstrumenten, muziekinstallatie en schoolshirts. We gaan ervan uit dat ouders aan dit fonds een bijdrage willen leveren van minimaal Є 30,- per leerling. Een grotere bijdrage staat een ieder vrij om bij te dragen. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL07 RABO 0348 3458 44 t.n.v. Oudervereniging obs het Slingertouw te Heerenveen.

Oud Papier
Eén keer per twee maanden wordt er oud papier gereden door onze school. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de school. Hiervoor zijn drie ouders per keer nodig om dit te realiseren. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Meldt u dan aan via het mailadres van de Oudervereniging.

Zakelijke ouderavond
Ieder jaar in oktober organiseert de OV samen met de MR een gezamenlijke, zakelijke ouderavond, waarin zij verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Dit jaar is dit op dinsdag 15 oktober 2019.

Contact
Heeft u nog vragen, opmerkingen, ideeën of wilt u uw hulp aanbieden?
Dan horen wij het graag!
Contact met de oudervereniging via ovslingertouw@gmail.com of spreek direct een ouder aan.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina