Groepen

Groepsindeling

Bouwen
Onze school is verdeeld in drie ‘bouwen’: de onderbouw, de midden- en bovenbouw.

 • De twee groepen 1 en drie groepen 2 vormen samen de onderbouw.
 • De middenbouw bestaat uit twee groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen 5
 • De bovenbouw wordt gevormd door drie groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.

Groepssamenstelling
Het leerlingenaantal op Het Slingertouw biedt ons de mogelijkheid te kiezen voor homogeen of heterogeen samengestelde groepen.
Op basis van diverse onderzoeken zijn voor beide voor- en nadelen te benoemen.
Het onderzoek van de onderwijsinspectie heeft ons doen besluiten om homogene groepen te vormen. Homogeen wil zeggen dat we werken in een jaarklassensysteem waarbij we alle groepen ‘dubbel’ hebben.
 
Groepsindeling
Als ouder van onze school mag u verwachten dat we zorgvuldig met de belangen van de kinderen omgaan en een gemotiveerde beslissing nemen als het gaat om de plaatsing. In sommige gevallen betreft het een lastige afweging waarbij zeer veel factoren op het niveau van de individuele leerling en de groep een rol spelen.
We hebben daarom aandachtspunten vastgesteld:

 • Verhouding jongens en meisjes:
  We streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van jongens en meisjes in de totale groep
 • Onderwijsbehoefte van de totale groep:
  We streven er naar dat de specifieke onderwijs- en   zorgbehoeften zo evenwichtig mogelijk verdeeld zijn. De zorgbehoefte van de groep moet dusdanig zijn dat het voor de leerkracht organisatorisch en inhoudelijk “werkbaar” is
 • De “sociale” samenstelling van de groep:
  We streven er naar om de groepen dusdanig samen te stellen dat de “dynamiek” van de groep zo optimaal mogelijk is en de continuïteit van het onderwijsleerproces zo goed mogelijk gegarandeerd kan worden
 • Tussentijdse instromers:
  We streven er naar om tussentijdse instromers zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de subgroepen